Arbetsmiljö - Öka lönsamheten genom att arbeta hälsoförebyggande 

En friskare organisation leder till högre arbetstillfredsställelse, minskad sjukfrånvaro och en kvalitativ närvaro, därav är kunskapen om bakomliggande orsaker till psykosocial hälsa ett verktyg till en välmående och lönsam organisation

Här hittar ni föreläsningar, workshops och kurser med syftet att ge er kunskap om, och verktygen att implementera en välmående arbetsmiljö.
All utbildning kan även skräddarsys efter era behov och ges på distans

Från ett individperspektiv handlar hälsa på arbetsplatsen om att trivas bra, behärska och hinna med sina arbetsuppgifter, tydliga arbetsuppgifter, känna att man kan påverka sitt arbete, samt känna stöd från såväl chef som arbetskamrater. Detta resulterar i arbetstillfredställelse och ett kvalitativt arbete Vilket i ett större perspektiv gynnar hela organisationen. Brister i dessa områden resulterar dock ofta i känsla av arbetsstress, dålig arbetskvalitet och sjukfrånvaro, vilket leder till en organisation som haltar sig fram.

Kickstarta ert hälsoförebyggande arbete
Hur? Jag arbetar med ett koncept som forskning visat vara mycket framgångsrikt, vilket är att ge kunskap och konkreta tips om hur och varför stress och psykisk ohälsa uppstår.
Syftet är att dels ge konkret kunskap och tips men även att avdramatisera, vilket resulterar i en öppnare kommunikation, man vågar helt enkelt prata med varandra vilket främjar en naturlig förhållning till ohälsa. Resultatet blir även att genom kunskapen får man en förståelse för om man ligger i riskzonen, vilket är oerhört viktigt. Då jag även ger konkreta hälsofrämjande tips fungerar konceptet även hälsoförebyggande.
 
Psykosocial faktorer för en frisk organisation
Inom organisationsforskningen finns tre avgörande huvudfaktorer som påverkar arbetsmiljön.
I den här utbildningen får ni kunskap om, samt konkreta verktyg för hur ni kan arbeta med dessa faktorer.
Innehåll:
Den egna upplevda arbetsstressen -Vi går igenom och förklarar hur och varför individer skiljer sig i sin uppfattning, samt vilka faktorer som påverkar och hur man kan ändra dessa.
Det egna arbetet - Vi går igenom hur och varför det egna arbetet påverkar individen, samt hur man kan påverka detta positivt.
Upplevt stöd från chef och arbetskamrater - Vi går igenom hur och varför upplevt stöd påverkar den enskilde individen samt hur man kan ändra dessa förutsättningar till att bli mer gynnsamma.
 
Analys av arbetsmiljön.
Utöver utbildningar ges även möjlighet till analyser av den psykosocial arbetsmiljön.
Det ger er en fördelaktig lägesanalys över hur just er arbetsmiljö ser ut, därmed kan ni lägga fokus på de områden som faktisk behöver förbättras.
Analysen sker via en digitaliserad enkät som är framtagen av organisationsforskare vid nordiska ministerrådet, och håller en hög reliabilitet och validitet.