Psykisk (o)hälsa & Stress

Det går att förebygg och förbättra psykisk ohälsa & stress.
Genom föreläsningar, workshops eller kurser kan ni få hjälp med att såväl förebygga som förbättra psykisk ohälsa och stress. Utbildningen utgår från en modell baserad på forskning inom området, som har varit mycket framgångsrik i arbetet med att både förebygga och förbättra stress och psykisk ohälsa.

Det finns i dag mycket information kring den växande stressproblematiken och psykiska ohälsan, med otaliga förklaringsmodeller, tips och trix. Problemet är dock att man missar många viktiga bitar, vilket innebär att problematiken kvarstår eller endast förbättras marginellt.
Överlag kan sägas att den otroligt viktiga helhetsbilden helt saknas, vilken många gånger kan vara helt avgörande.
Därav har en egen modell, baserad på tillförlitlig forskning, arbetats fram.
Modellen är uppbygd som ett pussel med två huvuddelar. del 1 orsaksfaktorer och del 2 förbättringsfaktorer.
I del 1 står pusselbitarna för olika orsaksfaktorer som förklarar hur och varför vi blir stressade och får psykisk ohälsa som ångest, depression och utmattningssyndrom. Här förklaras även vad som händer i kroppen och hjärnan och hur det kan kopplas till olika symtom.
När alla bitarna är på plats tittar man sedan på hela pusslet.
Här ges den viktiga helhetsbilden på hur bitarna enskilt och tillsammans påverkar. På så sätt ges en djup och bred förståelse.

Syftet är att ge individen en mycket viktigt aha upplevelse och förståelse. Individen behöver inte längre lägga fokus på varför olika symtom, ett mående eller en stressreaktion uppkommer, då svar på detta ges.
Att ge individer kunskap och förståelse kring deras egen upplevda stress och psykiska mående har visat sig vara oerhört framgångsrikt och många gånger helt avgörande för att såväl förebygga som förbättra.


I del 2 av modellen ligger fokus på olika konkreta förbättrings/förebyggande faktorer.
Liksom del 1 läggs även här ett pussel med syfte att ge kunskap om de olika faktorerna, men även att se helhetsbilden och hur alla dessa bitarna påverkar varandra.
Slutligen kopplas pusselbitarna i del1 och del 2 i hop.
Därav ges individen en konkret förståelse för hur och varför förbättringsfaktorerna faktisk kan förbättra och förebygga stress och psykisk ohälsa. Det ger individen ett oerhört viktigt helhetsperspektiv och en förståelse för hur mycket de själva kan påverka sitt eget mående. Vilket avsevärt ökar motivationen.
Men framför allt ger individen den viktiga insikten om att det finns hopp och ett ljus i mörkret.


Forskning kring stress och psykisk ohälsa har visat att just kunskap och förståelse för hur och varför den egna individen upplever stress eller psykisk ohälsa är mycket viktig. Den kunskapen gör delvis att individens stresspåslag, oro och ångest minskar då man får en aha upplevelse, men även förståelsen att det troligtvis är flera faktorer som spelar in.
Genom att individen sedan får konkreta tips om hur de själva kan påverka varje bit i pusslet ger det individen en tro på att förändring är möjlig.

Modellen är pedagogisk och lättsam trots både djup och bredd, och inga som helst förkunskaper krävs.

Arbetssättet med modellen är att arbeta med individer i grupper men även individuellt där behov funnits.
Det kan ske via föreläsningar och workshops, men även där man arbetar med modellen över en tid, vilket ger tid för viktig reflektion.